Nieuwe ponystallen gerealiseerd

nieuwe-ponystallen-op-het-landje

Hoera, na veel hobbels en valkuilen zijn de nieuwe ponystallen geplaatst en op 18 december feestelijk in gebruik genomen. Stichting Buurtcentra kocht de stallen in Noord-Brabant en na plaatsing door de leverancier deden vrijwilligers veel aan de afwerking. De vernieuwing is in belangrijke mate gefinancierd door stadsdeel Nieuw West, maar donateurs en sponsors droegen ook ruim € 14.000 euro bij. Hun namen zijn vermeld op een fraai bord in het gangetje tussen de twee stalelementen.

Advertentie

Voortbestaan Landje bedreigt door stadsdeelbezuinigingen

Op onbegrijpelijke wijze is de exploitatiesubsidie van ons geliefde Landje op bezuinigingslijst van het stadsdeel (onder de titel Kinderboerderijen) terecht gekomen.

Net nu de vernieuwing van het Landje van de grond aan het komen is!

Deze dwaling moet gekeerd worden. Alle Vrienden van het Landje meldt u op woensdagavond 9 november v.a. 19.30 bij de Vergadering van het Algemeen Bestuur van de de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuwe West. Op Plein 40-45.

Ontzetting heerst op Landje.   AT5 item Landje

Steun nu de nieuwe stallenbouw

De actie onder donateurs en sponsors heeft € 14.230 opgebracht. Dit bedrag is ingezet voor de financiering van de stallen. De actie is afgesloten op 18 december 2016. Uw bijdragen vanaf dit moment zijn welkom voor één van de andere nog te realiseren gebouwen.

Flyer nieuwe stallen-1.png

De Stichting Buurtcentra ontvangt protocol van overdracht

Op 17 mei heeft de Stichting Buurtcentra het Protocol van Overdracht ontvangen. Ook de details van de verantwoordelijkheden voor eigendom, beheer en onderhoud zijn nu geregeld. De Stichting is formeel eigenaar van de gebouwen op het Landje en de vernieuwing kan daadwerkelijk gestart worden.

Projectleider Hans van der Schaaf heeft met medewerkers en vrienden van het Landje de eerste fase uitgewerkt. Een bouwvergunning is onderweg naar het stadsdeel. Hopelijk zullen in september de eerste stappen van vernieuwing zichtbaar zijn. De Vrienden van het Landje kunnen niet wachten.

Stadsdeel Nieuw West en Stichting Buurtcentra tekenen gebruiksovereenkomst

Op donderdag 25 februari was het zover. Stadsdeelbestuurders, ambtenaren, Impulsdirecteur, medewerkers, kinderen en vrienden van het Landje verzamelden zich voor de feestelijke ondertekening van een gebruiksovereenkomst. De Stichting Buurtcentra werd in deze overeenkomst voor 15 jaar gebruiker van bouwspeelplaats het Landje. En dat ‘gebruiken’ betekent niet alleen verhuren aan Impuls voor kinder- en jeugdactiviteiten maar ook het ingrijpend vernieuwen van de opstallen op het Landje.

In december jl. omarmde het stadsdeelbestuur het Maatschappelijk Initiatief voor de vernieuwing van het Landje (zie Het Plan). Hiervoor is maar liefst € 500.000 beschikbaar. De verwachting is dat de vernieuwing drie jaar in beslag zal nemen.

De details van de gebruikersovereenkomst, de afbakening van de onderhoudsafspraken en het notarisdepot kosten heel wat hoofdbrekens. Het stadsdeel neemt niets te veel risico bij het maatschappelijk initiatief. Maar na twee maanden onderhandelen bleek de zaak voldoende doortimmerd. De handtekeningen konden worden gezet en de flessen ontkurkt. De vernieuwing van het Landje kan nu echt beginnen!

IMG_6881
Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud en bestuurslid Fred Martin van de Stichting Buurtcentra tekenen de gebruiksovereenkomst (meer foto’s bij de fototab)

Voorgeschiedenis

Het Landje bestaat sinds 1972. Al decennialang hebben kinderen er avontuurlijk gespeeld. Het is een plek waar kinderen en hun ouders graag komen. Een ontspannen oase in de grote stad. Een plek waar we niet bang zijn voor een krasje of een vlek, maar waar kinderen en volwassenen respectvol met elkaar omgaan.Op het Landje worden dieren niet alleen gerespecteerd maar zelfs vertroeteld.

De gebouwen op het Landje passen bij de bouwspeelplaats. Het zijn overwegend houten keten en of containers. Helaas verkeren veel gebouwen in een zeer deplorabele staat . Ze gaan soms al twintig jaar langer mee dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het stadsdeel maakt al jaren plannen voor groot onderhoud aan het Landje. Die plannen waren telkens weer anders, van megalomaan tot marginaal. Een gemeenschappelijk kenmerk was dat ze om uiteenlopende redenen niet gerealiseerd zijn. Hoewel een paar jaar geleden de bestrating keurig is vernieuwd gaat de verkrotting van de gebouwen gewoon door.

In het voorjaar van 2014 is een groep ouders, stagiaires en andere betrokkenen ontstaan die van mening waren dat er nu echt iets moest gaan gebeuren. De groep noemde zich al snel Vrienden van het Landje. De Vrienden hebben geen formele organisatie en werken belangeloos en vrijwillig.

In 2014 en 2015 hebben de Vrienden van het Landje gelobbyd bij de lokale politiek, de beheer Stichting Impuls en potentiële sponsors om de vernieuwing van het Landje nu echt te gaan realiseren. Helaas had het vorige stadsdeel bestuur plannen die een andere kant op gingen. Het hielp enorm dat de scheidende stadsdeelraad van Nieuw West in 2014 het Landje aanwees als een van de achterstallige projecten waarvoor een overschotbedrag uit de stadsdeelbegroting moest worden aangewend. Het nieuw aangetreden Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie Nieuw West reserveerde uit de erfenis 500.000 euro voor het Landje.

Nadat een ambtelijk vernieuwingsplan was opgemaakt bleek de noodzakelijke vernieuwing toch duurder uit te komen dan het beschikbare budget. Ook claimde de vastgoedafdeling van de gemeente een zodanig huur dat de exploitatie van het Landje onmogelijk zou worden.

De vrienden van het Landje hebben deze patstelling doorbroken door de indiening van een maatschappelijk initiatief (zie Het Plan elders op de website). Door een combinatie van zelfwerkzaamheid, vrijwilligerswerk, leerwerktrajecten, goedkoper bouwheerschap, lokale expertise, sponsoring en crowdfunding denken de vrienden van het Landje met het beschikbare bedrag de gehele vernieuwing in drie jaar te kunnen realiseren. De ambitie is om aan het eind van die periode ook nog een onderhoudsfonds voor de toekomst te hebben gevormd.

Omdat de Vrienden van het Landje een informeel vrijwilligersnetwerk is hebben we contact gezocht met de Stichting Buurtcentra. De non-profit instelling stelt zich ten doel maatschappelijk vastgoed voor welzijnsdoelen te ontwikkelen en in stand te houden. De Stichting schaarde zich achter het initiatief en is bereid de nieuwe gebouwen voor langere tijd in beheer te nemen. Ook welzijnsorganisatie Impuls, verantwoordelijk voor de kinderactiviteiten op het Landje, steunt de vernieuwingsplannen van harte.

Het maatschappelijk initiatief is in juni 2015 ingediend bij stadsdeel Nieuw West en door het dagelijks bestuur (heren Baadoud, Mauer en Bobeldijk) bijzonder welwillend ontvangen. Na diverse verhelderingen en aanscherpingen heeft het bestuur op 8 december 2015 besloten het Maatschappelijk Initiatief te honoreren.